ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

 

1. Το μέγιστο βάρος ασυνόδευτου δέματος είναι 50 κιλά.

2. Τα αντικείμενα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε χάρτινες κούτες μέγιστης διαστάσεως 50x50x50cm ή σε άλλες προστατευτικές συσκευασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των περιεχομένων τους.

3.  Κάθε δέμα πρέπει να φέρει ετικέτα της εταιρίας LILIAN EXPRESS EL-RO SRL στην οποία αναγράφονται τα ονόματα αποστολέα και παραλήπτη καθώς και η πόλη προορισμού.

4.  Απαγορεύονται εύφλεκτα υλικά και άλλα αντικείμενα των οποίων η διακίνηση ελέγχεται νομικά (πυρομαχικά, εκρηκτικά, ναρκωτικά κ.λ.π.).

5. Οι υπάλληλοι του γραφείου έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την παραλαβή των δεμάτων που δεν έχουν την κατάλληλη συσκευασία ή περιέχουν απαγορευμένα υλικά/αντικείμενα.

6. Κατά την παραλαβή των δεμάτων ζητούμε μία δήλωση των περιεχομένων και της συνολικής αξίας του δέματος.

7. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε περισσότερα του ενός δέματος.

8. Τα δέματα φυλάσσονται σε ασφαλισμένη αποθήκη στην οποία πρόσβαση έχουν μόνο υπάλληλοι του γραφείου και οδηγοί.

9. Σε κάθε αλλαγή βάρδιας γίνεται μεταβίβαση της ευθύνης των δεμάτων και των λιστών αποστολής στους υπαλλήλους της νέας βάρδιας.

10. Η παράδοση των δεμάτων γίνεται μόνο στα γραφεία της εταιρείας LILIAN EXPRESS EL-RO SRL και έπειτα από την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου και με την υπογραφή του παραλήπτη.

11. Όλα τα γραφεία της εταιρίας οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με ζυγαριά δεμάτων.

12. Η πληρωμή των δεμάτων ενδέχεται να γίνει και κατά την παράδοση, οπότε και εκδίδεται το παραστατικό της συναλλαγής.

13. Η μέγιστη διάρκεια αποστολής ενός δέματος μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας και είναι 36 ώρες, ενώ για εθνικές αποστολές είναι 24ώρες, αλλά όχι παραπάνω από την καθορισμένη από το Υπουργείο Μεταφορών διάρκεια.

14. Η εταιρεία υπάγεται στους νόμους και κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών.

15. Οι υπάλληλοι της εταιρείας υποχρεούνται να διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

-------------------------------

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

1. GREUTATEA MAXIMA ADMISĂ ESTE DE 50KG/COLET.
2. PRODUSELE TREBUIE AMBALATE ÎN CUTII DE CARTON CU DIMENSIUNILE MAXIM 50/50/50 CM (L/l/h) SAU IN ALTE AMBALAJE CARE SA NU PERMITA SCURGEREA CONȚINUTULUI.
3. PE FIECARE COLET TREBUIE SĂ SE LIPEASCĂ ETICHETE CU DENUMIREA SOCIETATII NOASTRE LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L., NUMELE DESTINATARULUI, ORAȘUL ÎN CARE TREBUIE SĂ AJUNGĂ COLETUL.
4. NU SE ACCCEPTĂ ȘI NU SE TRANSPORTĂ SUBSTANȚE ȘI MATERIALE INTERZISE DE LEGE (MATERIALE EXPLOZIBILE, INFLAMABILE, DROGURI, ETC).
5. PERSONALUL FIRMEI POATE REFUZA PRIMIREA COLETELOR CARE NU SUNT AMBALATE CORESPUNZĂTOR SAU CARE CONȚIN MATERIALE INTERZISE SAU PERISABILE.
6. PACHETELE SE PRIMESC ÎNSOȚITE DE VALOAREA DECLARATĂ ȘI DE NOTA DE INVENTAR SEMNATE DE EXPEDITOR.
7. NUMARUL MINIM DE TRIMITERI POȘTALE, CARE POT FACE OBIECTUL SERVICIULUI POȘTAL ESTE DE 1 (UNU) COLET.
8. COLETELE SE DEPOZITEAZĂ ÎN CAMERE SAU SPAȚII ÎNCUIATE IAR CHEIA ESTE ȚINUTĂ NUMAI DE PERSONALUL SOCIETĂȚII, INDIFERENT DACĂ ESTE AGENT DE TURISM SAU CONDUCĂTOR AUTO.
9. COLETELE SE PREIAU ȘI SE PREDAU ÎNTRE PERSONAL, NUMAI PE BAZĂ DE PROCES VERBAL SAU LISTE DE PACHETE LA PREDARE/PRIMIRE.
10. PREDAREA COLETELOR CĂTRE DESTINATAR, SE FACE NUMAI LA SEDIILE SOCIETĂȚII NOASTRE, PE BAZA DE C.I/B.I SAU PAȘAPORT ȘI SEMNATURA ACESTUIA.
11. LA TOATE PUNCTELE DE LUCRU DIN ȚARĂ CAT ȘI DIN BUCUREȘTI TREBUIE SA EXISTE CANTAR.
12. PLATA COLETELOR SE POATE FACE ȘI LA DESTINAȚIE, DOVADA PLĂȚII ESTE CHITANȚA ȘI FACTURA EMISE DE CĂTRE SOCIETATEA NOASTRĂ.
13. TERMENUL MAXIM DE LIVRARE AL COLETELOR ESTE DE MAXIM 36 DE ORE ÎN CAZUL TRIMITERILOR POȘTALE INTERNATIONALE, DAR ACESTA NU POATE DEPĂȘI LIMITELE PREVĂZUTE DE A.N.R.C.
14. SOCIETATEA RĂSPUNDE ÎN FAȚA ORGANELOR DE CONTROL ALE A.N.R.C.
15. PERSONALUL ARE OBLIGAȚIA SĂ ASIGURE SECRETUL TRIMITERILOR POȘTALE, CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.